Er bestaan geen goede, slechte of betrouwbare mensen. There are no reliable, good or bad people

De truc met de handelingen is niet zo moeilijk te doorzien, want die handelingen wisselen steeds. Ze hebben geen blijvend karakter. Maar die karaktereigenschappen die je jezelf hebt toegeëigend, die zijn er voor jouw idee een leven lang geldig. Ze vergezellen je echt voor je gevoel, het zijn je onafscheidelijke makkers, je zekerheid, dat waar je op kan rekenen, wat er ook gebeurt. Met die vaste eigenschappen aan je zijde heb je grip op onverwachte gebeurtenissen. Je hebt immers van tevoren met behulp van je vermeende eigenschappen een voorstelling gemaakt van hoe je zal reageren. Je weet nu al wat je waarschijnlijk zal gaan zeggen en dat geeft nou dat veilige gevoel. In de praktijk blijkt daar vaak niks van terecht te komen. Je kunt niet weten hoe je zal handelen. Maar het idee stelt je gerust en daar gaat het om.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 293

foto:  Rolands Lakis

The thing about actions is not so difficult to see through because they keep changing, they have no permanent character. But the qualities you have acquired… are there for life – according to your
idea of yourself . You feel they accompany you, they are your inseparable companions, the security you can count on whatever may come. With these steady qualities at your side you will have a grip on any unexpected event. After all, you already have formed an idea of how you are going to react in advance, helped by these supposed qualities. You already know what you are going to say and that gives you that secure feeling. In actual practise much of it hardly ever happens that way, you cannot know how you are going to act, but the idea comforts you and that is what counts.

From the book: “Consciousness” – fragment 293

photo:  Rolands Lakis