Een waarlijk ontwaakte mens is nooit voorspelbaar. A truly awakened human is never predictable

Het heilige én het zondige zijn twee aspecten die in het gewaarzijn kunnen opkomen. Zolang je gelooft dat je een persoon bent, zal je het ene onderdrukken en het andere pretenderen. Wat je afkeur in jezelf zal in speciale laatjes in de zwarte doos van het geheugen terechtkomen. Het zal zich moeten ontladen op een of andere dag wanneer de druk te veel toeneemt. Je kunt heel goed zelf met geweld te maken krijgen als je het geweld in jezelf voortdurend hebt ontkend. Door steeds maar één kant van de medaille te prefereren en de andere kant te negeren, alsof die niet ook zou bestaan, creëer je moeilijkheden. Je hebt misschien geleerd geweld te moeten onderdrukken. Misschien brulde je als baby altijd op de verkeerde momenten en werd dat gebrul van jou regelrecht de kop in gedrukt, je weet maar nooit.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 600

foto:  Vinoth Chandar

The holy and the sinful are two aspects that may come up in Awareness. As long as you believe you are a person you will pretend to be holy and suppress the other. What you deny in yourself is going to end up in the special drawers of your memory. It will have to be discharged when the pressure builds up, some day. You might well have to deal with violence yourself if you have continuously denied the violence within yourself. By routinely preferring to acknowledge only one side of the coin and negating the other (as if it did not exist) you will create problems. Maybe you have learnt to repress violence. Perhaps, as a baby, you always cried at the wrong moment and that crying was immediately knocked on the head, who knows?

From the book: “Consciousness” – fragment 600

photo:  Vinoth Chandar