Een gevoel of een waarneming duurt in werkelijkheid maar een klein pieptelletje. In reality a feeling or an observation only lasts a small fraction of a second

Als BewustZijn Zichzelf her-kend heeftvia de menselijke lichaamsvorm,her-kent het alle verschijningsvormen, waaronder ook de lichamen, de gedachten en de gevoelens als Zichzelf. Het Zien is rechtstreeks zonder dat er een persoon tussen zit. Dat impliceert dat er geen denkwereld meer is van psychologische aard zoals voorheen, waarbinnen angsten en verlangens welig tierden. Die specifieke denkwereld was uitsluitend verbonden met het idee van afgescheidenheid. Het gevoel dat jij verantwoordelijk bent voor je gedachten en je gevoelens, waaruit angsten en verlangens voortkomen, is verdwenen. Alleen de praktische kant van het denken blijft over en dan alleen wanneer dat vereist wordt. Dat gebeurt geheel uit zichzelf, dus automatisch.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 312

foto:  Евгений Ищенко

Consciousness has recognised Itself through the human body form, it recognises as Itself forms of appearance like thoughts and feelings. Seeing is a direct seeing without a person in between. This im- plies that there is no thinking-world of some kind of psychological nature any longer, in which fears and desires thrive abundantly. The specific world of thought was exclusively connected to the idea of separateness. The idea that you are responsible for your thoughts and your feelings, which brings about fears and desires, has disappeared. Only the practical aspect of thinking is left and this springs into ac- tion only when called upon, purely by itself and thus automatically.

From the book: “Consciousness” – fragment 312

photo:  Евгений Ищенко