In werkelijkheid voel je alleen je vingers In reality you merely feel your fingers

De kat is dus de ‘drager’ van vijf verschillende eigenschappen, zoals de zachtheid, de kleur, de geur en het miauwen van de kat. Het proeven van de kat is hier niet van toepassing natuurlijk, tenzij je hem in je mond stopt. Dat de kat zich op een bepaalde afstand van jezelf bevindt, telt ook nog mee. Maar wat is die kat nou precies? Wat is nou de oorsprong van elke kwaliteit? Bewustzijn! Één voor één worden de zintuiglijke prikkels nadat ze zijn omgevormd tot plaatjes razendsnel op het witte doek van het BewustZijn geprojecteerd. Het geheugen hield deze beelden vast tot er een gelijktijdigheid is ontstaan van alle pixels waaruit de beelden zijn opgebouwd. En dan ‘pats’, is het beeld van de kat volledig gecreëerd. Het Zien van dat beeld, dat is je Ware Natuur.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 274

foto:  ella

The cat is thus the “carrier” of five different qualities such as the softness, the colour, the smell and the mewing of the cat. Tasting of the cat is of course not applicable here, unless you stuff it into your mouth. That the cat is at a certain distance away from you is also a factor. But what is that cat precisely, what is the origin of each quality?……. Consciousness. After being transformed into pictures, the sensorial experiences are projected, with lightning speed, onto the white screen of Consciousness. Memory holds on to these pictures until a simultaneity has arisen of all the pixels of which the pictures are formed and then “bang” the picture of the cat is completely created. Your True Nature is the Seeing of that picture.

From the book: “Consciousness” – fragment 274

photo:  ella