Het opgeven van de persoonlijkheid. Giving up the personality.

Het is een zeer pijnlijke kwestie wanneer iemand zomaar ongevraagd zijn persoonlijkheid verliest. Dat veroorzaakt zo’n diep menselijk lijden, dat je je daar haast geen voorstelling van kunt maken als je dat niet van dichtbij hebt meegemaakt. Wanneer dat iemand onvrijwillig overkomt zoals bij psychiatrische ‘ziekten’ of bij een plotseling geheugenverlies dan draait je hart om. Maar wanneer je door een diep inzicht tot het opgeven van de persoon komt, is dat heel anders. Dan heb je gezien dat de persoon nooit heeft bestaan. Dan ontdek je dat er slechts een ‘geloof in de persoon’ bestond. Je weet nu dat er slechts een geloof wordt afgedankt. Een geloof wat je (denkbeeldig) heeft afgesneden van je Ware Natuur, van Liefde. Je kunt dus alleen vrij zijn van het geloof dat een conditionering je bindt of vrijmaakt. Hierna ben je wezenlijk vrij. Er is nu een bewuste bevrijding. De baby leeft als Eenheid maar weet het niet, de ontwaakte leeft als Eenheid maar weet het wel. Dat is het begin en het eind van het spel. Wat daartussen ligt daar weet je inmiddels alles van.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 697

foto:  cheriejoyful

It is a very painful matter when someone loses his or her personality involuntarily. It causes human suffering so deep, that it is near impossible to imagine, unless you have witnessed it at close quarters. If this occurs, as with certain psychiatric illnesses or due to a sudden loss of memory, it can break your heart. But when you arrive at giving up the person through a deep insight, it is something quite different. Then you have seen that the person never existed and that there was merely a belief in the person. By now you know that you are only discarding a belief that separated you from your True Nature, from Love. You are liberated from the belief that a conditioning binds you or sets you free. And after this you are essentially free. Now there is conscious liberation. The baby lives as unity but does not know it, the awakened lives as unity but does know it. That is the beginning and the end of the play. What takes place in between is something you already know all about.

From the book: “Consciousness” – fragment 697

photo:  cheriejoyful