Er bestaat geen verband tussen het verlangde object en jouw ‘ik-gedachte’. There is no connection between any object you desire and your “I” – thought

Wanneer je nog steeds denkt dat de dingen in de wereld je geluk zullen brengen, word je door deze gedachte direct getiranniseerd. Je geluk is daarmee afhankelijk van de welwillendheid van de ander of van de wereld. Nou en wat dat betekent, dat heb je inmiddels zelf ervaren! Je verliest je inherente vrijheid. Je stelt je op als een bedelaar. Daaruit ontstaat angst en verlangen. Zodra je ziet dat het voorwerp dat je geluk zal brengen, niets anders is dan een gedachtevorm, dus een beeld dat in BewustZijn opkomt en dat je zélf dat BewustZijn bent, dan ben je toch het begeerde object zelf? Want iets dat voortkomt uit BewustZijn kan niet iets anders zijn dan dat waar het uit voortkomt, dus BewustZijn. BewustZijn heeft niets nodig, het IS al alles. Dus jij hebt ook niets nodig, want je bent BewustZijn.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 509

foto:  Thierry Leclerc

If you still think that the things in the world will bring you happiness, then you are immediately tyrannised by this thought because your happiness is dependent on the benevolence of the other or the world. And what that means, you already know from experience. You lose your inherent freedom. You take up the position of a beggar. This causes fear and desire. The minute you perceive that any thing that is supposed to bring you happiness is nothing but a thought, actually nothing but a picture that arises in Consciousness, then you know instantly that you yourself must be the desired object since you yourself are Consciousness. Because what arises in Consciousness cannot consist of anything but the Consciousness it arose from. Consciousness is everything, it needs nothing and neither do you because you are Consciousness.

From the book: “Consciousness” – fragment 509

photo:  Thierry Leclerc