Laat je niet bedotten door de aangereikte methodes. Don’t let the offered methods fool you

Tussen mensen waarbij zelfrealisatie als gebeurtenis heeft plaats gevonden, zullen geen meningsverschillen bestaan over het ervaren van Eenheid. Waarom zouden ze er nog één woord over willen zeggen. De schoonheid ligt nu in het alledaagse. Maar er bestaan blijkbaar wel meningsverschillen tussen Leermeesters, wanneer ze de (denkbeeldige) weg die ze zelf hebben afgelegd als de oorzaak zien van de zelfrealisatie! Dezelfde weg kan dan worden aanbevolen. Maar de weg die gevolgd werd paste precies bij de conditionering en de geaardheid van dit unieke lichaam via welke de zelfrealisatie plaats vond.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 472

foto:  Donnie Ray Jones

Amongst people, in whom self-realisation has taken place, there will be no differences of opinion about the experience of Unity. Why would they want to say even one word about it? The beauty now resides in the ordinary. But differences of opinion evidently do exist amongst teachers if they see the (imaginary) road they them selves have walked as the cause of self-realisation. Then that road will be recommended. But the road followed matched exactly the conditionings and nature of that unique body through which self realisation took place.

From the book: “Consciousness” – fragment 472

photo:  Donnie Ray Jones