Tijdloosheid blijft over. Timelessness is left

Als je je op een uiterlijk punt concentreert, dan kan het denken geen kant uit. Het kan niet naar links (verleden), het kan niet naar rechts (toekomst), het kan alleen in het midden blijven (tijdloosheid). Zonder beweging kan de psyche namelijk niets uitrichten. Haha! Het denken valt stil. Als het denken stopt, is er niets meer dat je met iets van buiten of van binnen verbindt. Buiten en binnen bestaan alleen bij de gratie van het denken. In werkelijkheid zie je een object nooit door toedoen van je ogen, je ziet ‘iets’ alleen doordat dat ‘iets’ omgevormd is tot een gedachte, wist je dat? Je kunt het staren naar een punt op de muur als een van de vele meditatietechnieken toepassen om het denken stop te zetten. Zoals dat zo mooi heet. Dat lukte aardig, alleen als ‘ik’ opstond was ‘ik’ er weer, maar ach, je doet er van alles aan om te worden wat je al bent. Ik geloofde wel dat ik BewustZijn was, maar ik wist het alleen nog niet, vandaar al die pogingen om Het te vinden.

Er zijn spirituele leraren die van deze techniek gebruikmaken om de ‘zoeker’ zo’n ervaring van tijdloosheid te geven, het risico is wel dat de ‘zoeker’ verslaafd kan raken aan deze ervaring. Met zelfrealisatie heeft het echter niets te maken omdat het een voorbijgaande ervaring is.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 404

foto:  Donnie Ray Jones

If you focus on an external point, thinking has nowhere to go. It cannot go to the left (past). It cannot go to the right (future). It can only remain in the middle (timelessness). The psyche cannot do anything without motion and so thinking descends into stillness. When thinking stops there is nothing to chain you to anything outside or inside. Outside and inside only exist by the grace of thinking. In actual fact you never see an object by means of your eyes. You only see “something” because “something” has been transformed into a thought. Did you know that? You can practise staring at a point on the wall, one of the many techniques of meditation, to halt thinking. It works quite well, except when “I” get up “I” am there again. Well, you will do all you can in order to become something that you already are. I believed that I was Consciousness, only I did not know it yet which led to all these attempts to find IT.

There are spiritual teacher that use this technique the give the “seeker” such an experience of timelessness, risking the “seeker” to become addicted to this experience. However this has nothing to do with self-realisation, because it only is a temporary experience passing by.

From the book: “Consciousness” – fragment 404

photo:  Donnie Ray Jones