Er bestaan geen goede, slechte of betrouwbare mensen. There are no reliable, good or bad people

Elke beslissing die je van tevoren neemt, is niet meer dan een malle vertoning. Het pakt zelfs negatief uit voor alle betrokkenen. Je gaat vandaag bepalen aan de hand van je zelfbeeld hoe je morgen zal handelen. Zie toch hoe absurd dat is. Morgen is er een totaal nieuwe stemming, alles is anders en toch moet je dan van jezelf handelen op een manier die misschien helemaal niet in de nieuwe situatie past. Jij bent nieuw en de genomen beslissing is oud. Als je niet handelt volgens de beslissing van gisteren, voel je je toch enigszins schuldig. Vooral als er iemand is, die je erop wijst dat je geen woord houdt. Als je wel bij je vooraf genomen beslissing blijft dan ben je toch niet in staat om adequaat te handelen. Vervolgens ben je gefrustreerd omdat de handeling volgens het verstand is geconstrueerd en daardoor een gekunstelde uitwerking heeft.

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 294

foto:  Tiago Zaniratti

Each decision you take beforehand is no more than an idiotic scene. It even works out negatively to all concerned. You are deciding to day (based on your self-image) how to act tomorrow. Please see how absurd that is. Tomorrow there will be a totally new mood, everything will be different and yet you feel you have to act in a manner that may not fit the new situation at all. You are new and the decision taken is old. If you do not act according to yesterday’s decision you somehow feel guilty: especially if there is somebody who calls your attention to the fact that you did not keep your word. If you stick with the decision taken you are unable to act adequately. Subsequently you are frustrated because the action is constructed according to the mind and has an artificial effect.

From the book: “Consciousness” – fragment 294

photo:  Tiago Zaniratti