Dát wat je geheugen je allemaal voorspiegelt. Het laat iets bestaan dat er niet is. The content of your memory brings into existence things that are not there.

Als je van de vorm die je waarneemt de eigenschappen zou kunnen wegnemen die je zintuigen er aan toegekend hebben dan verliest dat object zijn zogenaamde stoffelijkheid. Wat daarna zou overblijven is het dansende energieveld waarin de vormen niet bepaald zijn, dus BewustZijn in ongemanifesteerde vorm. Alles is in wezen Licht. De waarnemer is nodig om het Licht de gewenste vorm te geven. Oei! Dat is een doordenkertje of niet?

Uit het boek: “Bewustzijn. Zoek jij ook iets?” – fragment 401

foto:  Jim Champion

If you were able to take away the qualities that your senses have granted to the form you perceive, then that object would lose its materialistic qualities. What would be left is the dancing energy field in which the forms are not defined, so Consciousness in a not yet manifested form. In essence everything is Light. The spectator is necessary to give this Light the form desired. That’s something to contemplate, isn’t it?

From the book: “Consciousness” – fragment 401

photo:  Jim Champion